Úvod Úřední deska Obecní úřad O obci Přírodní památka Fotogalerie Mapy Aktuality Mapa serveru

O OBCI
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY


Na katastru obce Lhotka se nachází PŘÍRODNÍ PAMÁTKA LHOTKA U PŘEROVA , která je od roku 1951 chráněna jako naletiště významných teplomilných druhů na kulmských břidlicích. Lokalita je významná pro šíření teplomilné vegetace na střední Moravě. Dále se zde nachází PAMÁTKOVÁ ZÓNA LHOTKA . Na území obce se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky.


Geomorfologické a geologické poměry

Lhotka se rozkládá v jižní části geomorfologického celku nazvaného Nízký Jeseník (odcelek Tršická pahorkatina, odkrsek Přáslavická pahorkatina). BŘIDLICE Území je budováno břidlicemi , prachovci a drobami moracického souvrství, většinou překrytými neogénními sedimenty (jíly a štěrkopísky) a sprašemi. Dna sníženin jsou vyplněna nezpevněnými hlinito-písčitými až kamenito-hlinitými sedimenty devuálního a fluviálního původu. Morfologicky utváří území široce zaoblený, větvící se hřbet, přecházející do příkrých svahů údolí Olešnice a jejich drobných (občasných) přítoků.


Půdní poměry

Převládajícím půdním typem jsou hnědozemě (na spraších), místy přecházející v luvizemě (illimerizované půdy). V nivě Olešnice se vytvořily glejové fluvizemě(nivní půdy).


Biogeografické poměry

Katastr Lhotky se dle Biogeografického členění České republiky nachází při severozápadním okraji karpatské podprovincie boigeografické provincie středoevropských listnatých lesů, v netypické západní části Hranického bioregionu. Regionálně fytogeografické členění ČSR(Botanický ústav, 1987) řadí území do fytogeofrafického obvodu Karpatské mezofytikum, zastoupeného západní částí fytogeografického okresu Moravská brána (podokres Tršická pahorkatina).Z fytogeografických vegetačních stupňů je zastoupen stupeň pahorkatinný, s přechodem do stupně kopcovitého. Původní vegetaci tvořily zejména dubohabrové háje, ve svazích údolí Olešnice se střídají s acidofilními doubravami. V nivě Olešnice se nacházely olšiny.